ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ನಿನ್ನ
                                                        ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡುವೆನು
                                                    ನಿನ್ನೀ ಮುಗ್ಧ ನಗುವಿನಲಿ 
                                                    ನನ್ನ ನಾ ಮರೆಯುವೆನು. 
                                                   
ನಿನ್ನ ಆ ತೊದಲು ನುಡಿ 
 ಗಾಂಧರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಂತೆನಗೆ 
ಆ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳಲೆ ದೇವ ದೇವತೆಯರು..
ನಿನ್ನ ಪಾಲನೆಯೇ ದೈವ ಪೂಜೆಯು ಎನಗೆ
ನಿನ್ನಾಟ ಪಾಟಗಳೆ ಸರ್ವ ರಂಜನೆಯು.

                                     ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ಮುರಳಿ 
                                     ಆಡು ಬಾ ಮಡಿಲೊಳು
                                     ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡುವೆನು
                                  ಮನದಣಿಯೇ ರಮಿಸುವೆನು.